top of page
POLISÏAU

AD-DALIADAU

  • Os hoffech ganslo eich archeb am ad-daliad llawn rhaid i chi wneud hynny 14 diwrnod neu fwy cyn y digwyddiad drwy e-bostio stiwdio@cwmarian.org.uk

  • Os byddwch yn canslo ar ôl yr amser hwn ein polisi yw peidio ag ad-dalu'r tocyn oni bai ein bod yn gallu llenwi'r lle.

  • Gallwch drosglwyddo perchnogaeth y tocyn i ffrindiau / teulu trwy e-bostiostiwdio@cwmarian.org.uk- rhowch wybod i ni enw'r mynychwr newydd.

  • Os bydd digwyddiad yn cael ei ganslo gennym ni byddwch yn derbyn ad-daliad llawn.

  • O bryd i'w gilydd efallai y byddwn yn cynnig credyd am gwrs arall os oes rhaid i chi ganslo llai na 14 diwrnod cyn digwyddiad mewn amgylchiadau eithriadol, mae hyn yn ôl ein disgresiwn.

HYSBYSIAD PREIFATRWYDD

Rydym yn parchu eich data a phreifatrwydd ac ni fyddwn yn trosglwyddo eich gwybodaeth i unrhyw gwmnïau trydydd parti heb eich caniatâd.

Byddwn yn defnyddio eich data i roi gwybod i chi am unrhyw ddigwyddiadau yr ydych wedi archebu lle arnynt yn ogystal â digwyddiadau Y Stiwdio / CARE trwy e-byst marchnata a/neu gylchlythyr.

Efallai y byddwn hefyd yn cysylltu â chi ynglŷn â chyfleoedd gwirfoddoli, i ofyn am eich gwasanaethau neu i gynnig gwasanaethau CARE/Y Stiwdio.

ARCHEBU

Rydym yn derbyn mwyafrif ein harchebion trwy Tocyn. Er mwyn archebu bydd angen cyfeiriad e-bost a cherdyn credyd neu ddebyd arnoch i dalu.

Os nad oes gennych fynediad i'r rhyngrwyd neu os nad oes gennych gyfeiriad e-bost gallwch wneud y canlynol:

Ffoniwch ni ar 01239 611942 a gadewch neges i ni eich ffonio yn ôl. Ein nod yw gwneud hyn cyn gynted â phosibl ond byddwch yn ymwybodol bod ein holl staff yn rhan amser felly gall fod hyd at 5 diwrnod.

Gallwn gymryd taliadau cerdyn neu arian parod ar safle Y Stiwdio. Rhaid gwneud y rhain wrth archebu. Ni allwn gadw lle ar gwrs heb dâl.

Ar hyn o bryd rydym ar agor ddydd Llun 9am - 1pm

Dydd Mawrth 9am - 1pm

Dydd Mercher 6pm - 8:30pm

Os oes angen i chi ddod y tu allan i'r oriau hyn ffoniwch yn gyntaf.

bottom of page